Sunday, October 28, 2007

நீரணை

Fire Hydrant

அடிப்படைப்படம்: '07 ஒக்ரோபர் 20 சனி
உருமாற்றம்: '07 ஒக்ரோபர் 28 சனி

1 comment:

DJ said...

இங்கேதான் இருக்கின்றீர்களா?
உதிர்கின்ற இலைகளோடு உறங்குநிலைக்குப்போனால் மீளக்கண்டுபிடிக்க இந்த நீரணை நமக்குக் கோடையில் உதவட்டுமாக :-).