Wednesday, June 06, 2007

சிதறல் - 123

Gondola

2006
இப்படம் ஏற்கனவே 2006 ஆண்டிலே வேறொரு பதிவிலே இன்னும் சில படங்களுடன் ஏற்றப்பட்டிருந்தது. ஓரிடத்திலே பேணும் நோக்கோடு இங்கே இணைக்கப்படுகிறது.

No comments: